Sgrôl y Torah
Mae'r sgrôl hon yn gopi bychan o'r sgroliau sydd yn y synagog.

Y Torah yw’r rhan bwysicaf o Ysgrythurau’r Iddewon. Mae’n cynnwys Pum Llyfr Moses (pum llyfr cyntaf yr Ysgrythurau Iddewig a hefyd Beibl y Cristion). Mae’n dysgu’r Iddewon am Dduw ac yn rhoi rheolau iddyn nhw ar sut ddylen nhw fyw eu bywydau. Yn y synagog, mae’r Torah ar ffurf sgrôl. Mae sgrôl y Torah wedi'i hysgrifennu mewn Hebraeg ac yn cael ei darllen o’r dde i’r chwith.

Mae’r ffordd y mae’r sgroliau’n cael eu trafod yn dangos pa mor bwysig yw’r Torah. Yn y synagog, pan nad yw'r sgroliau'n cael eu darllen, maen nhw'n cael eu cadw yn yr Arch sef y man pwysicaf yn y synagog. Ceir gorchudd ac addurniadau arbennig ar sgrôl y Torah. Pwrpas y rhain yw ei gwneud yn hardd a’i hamddiffyn. Pan fo’r sgrôl wedi’i chau ceir band i’w chlymu’n sownd.
Yna mae mantell o felfed glas neu goch yn cael ei rhoi dros y sgrôl. Mae dwyfronneg arian, yn debyg i'r hyn y byddai'r archoffeiriaid yn y Beibl yn ei gwisgo, yn cael ei rhoi dros y fantell. Mae’r fantell a'r ddwyfronneg wedi’u haddurno â symbolau Iddewig. Ar y sgrôl yn y synagog, ceir coron arian ar frig pob rholiwr ynghyd â chlychau fel bod pobl yn medru clywed y sgrôl yn cael ei chludo o amgylch y synagog (ni cheir y rhain ar y sgrôl fechan).
Yad (ffon bwyntio)
Mae Iddewon yn defnyddio ffon bwyntio wrth ddarllen sgrôl y Torah. Gwneir hyn i ddangos parch at y sgrôl ac i rwystro’r darllenydd rhag baeddu’r memrwn â’i fysedd. Enw’r ffon bwyntio yw 'Yad'. Ystyr y gair 'Yad' yw ‘llaw’ oherwydd y mae ar ffurf llaw â bys yn pwyntio.
Yn ôl
Cynnwys
Nesaf